Een beleidskader voor Stekense trage wegen

In Stekene loopt momenteel een traject om de trage wegen van onze gemeente in de toekomst een heel duidelijke kader te bieden waarbinnen zij worden vastgelegd en beoordeeld. Tegelijk wordt de toekomst van vele van deze wegels bepaald.

De gesprekken hierover verlopen in een samenwerking tussen de schepen van mobiliteit, lokale ambtenaren en Trage Wegen Stekene, onder begeleiding van vzw Trage Wegen,

De overlegprocedure omvat een traject van inventarisatie, het opstellen van een wenselijkheidsbeeld van trage wegen, onderzoek en inspraak, om ten slotte keuzes te maken. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een aftoesinhskader voor trage wegn nu en in de toekomst.

Tegelijk met dit beleidskader voert de gemeente samen met onze werkgroep een actieplan uit om gesloten en moeilijke trage wegen weer open te krijgen.

Trage Wegen Stekene zamelde op vraag van de gemeente recent +- 100 getuigenissen in over eerder gebruik om alvast de wegel in de Vogelzangstraat richting Boskafeeke opnieuw open te maken.

Hopelijk slaagt het bestuur er binnenkort dus in om hiermee deze wegel opnieuw voor gebruikers toegankelijk te maken.

Meer info over de recente ontwikkelingen geven we jullie graag mee tijdens een tragewegenwandeling op 17 oktober tijdens de Dag van de Trage Wegen in Stekene.

Graag tot dan!

(Extra info volgt nog)

Aan de wandelaars en buurtbewoners van de Zandstraat

Deze brief gaat over de Kemelweg, die vertrekt vanuit de Zandstraat en in zuidelijke richting naar de Hellestraat gaat. Volgens velen is hij één van de mooiste trage wegen van Stekene. In 2008 werd ter hoogte van de Zandstraat een slagboom geplaatst. De slagboom schrikte de gemiddelde wandelaar wel af, maar langs links en rechts kon je er nog gewoon langs wandelen en dus bleven vele buurtbewoners hem toch gebruiken. Tot nu…

Sinds enkele maanden is de trage weg totaal ontoegankelijk gemaakt. Omheen de slagbomen werd prikkeldraad geplaatst en elke betreder van dit pad werd bevolen om het pad te verlaten. En daartegen gingen we in het verweer.

De weg staat in de Atlas der Buurtwegen vermeld als ‘sentier nr 79’. Dat geeft deze weg het statuut van een gemeenteweg, wat de gemeente verantwoordelijk maakt voor het openhouden van deze weg (art 34 van het decreet op de gemeentewegen van 2019). Onbegrijpelijk dus dat de gemeente dit zomaar toelaat.

Daarom riep de werkgroep ‘Trage Wegen Stekene’ op om getuigenissen te verzamelen over het gebruik van deze trage weg. Er kwamen 79 getuigenissen ; 79 vragen van particulieren en organisaties die oproepen om de trage weg te heropenen.

Op voorzet van de werkgroep, bracht de gemeenteraadsfractie van Groen Stekene het dossier met deze getuigenissen op de gemeenteraad van 15 december 2020 en vroeg de heropening van deze trage weg. Het antwoord van het gemeentebestuur is tweeledig. Enerzijds geven zij aan dat ook zij de Kemelweg terug willen heropenen. Anderzijds willen ze momenteel geen stappen in die richting ondernemen. Ze willen eerst werk maken van een beleidsplan rond trage wegen, om de problematiek rond ten onrechte afgesloten trage wegen ‘systematisch’ aan te pakken, en niet ‘ad hoc’. De opmaak van dit beleidsplan zal volgens het Stekens bestuur in het voorjaar van 2021 starten en zal ongeveer 18 maanden duren.

De werkgroep ‘Trage Wegen Stekene’ steunt het opzet om een beleidsplan te maken, maar stelt duidelijk dat dit geen voorwendsel mag zijn om nu niet ad rem te reageren als er een trage weg wordt afgesloten. Zeker niet als de heropening zo duidelijk en talrijk gevraagd wordt en als er geen discussie is over de bevoegdheid van de gemeente, noch over het juridisch kader.

Tot nu toe liet de gemeente alle kansen om krachtdadig op te treden voor deze trage weg verloren gaan. Toen in 2008 aan de gemeente gevraagd werd om de slagboom terug te verwijderen, poneerde onze burgemeester dat dit overbodig was (zie artikel op de achterzijde). In 2012 werd er een inventarisatie van alle trage wegen gemaakt en werd aangeduid voor welke wegen heropening wenselijk was.
www.tragewegenstekene.be/inventaris2012

Helaas, geen enkele van deze trage wegen werd heropend. Integendeel, er zijn er sindsdien nog verschillende afgesloten. Door nu al daadkrachtig te reageren zou de gemeente de geloofwaardigheid van haar beleid voor trage wegen kunnen herstellen.

Ondertussen blijven wij ons huiswerk doen, want we hopen dat we niet voor elke afgesloten trage weg nog 2 jaar of langer moet wachten op heropening.
Jij kan daarbij helpen!

Op deze site kan je getuigen over het gebruik van trage wegen. Deze getuigenissen zijn heel erg belangrijk om trage wegen in de toekomst weer open te krijgen. Ook via de openbare Facebookgroep Trage wegen Stekene kan je het debat over trage wegen volgen. We hopen je daar te lezen!


Werkgroep Trage Wegen Stekene


HLN – 20 en 21 december 2008

Aan de wandelaars en buurtbewoners Kemelstraat/wijk Hellestraat

Er was eens… een mooie trage weg tussen de Kemelstraat en de Pastoor van Lierdestraat. Gedurende tientallen jaren gebruikten vele wandelaars, schoolgaande kinderen en buurtbewoners deze verbindingsweg. Tot 2012… Toen werd de weg ten onrechte afgesloten.

Vrijwel meteen kwam er veel protest van de buurt. Het toenmalige gemeentebestuur beloofde tot 2 maal toe schriftelijk aan verschillende buurtbewoners dat ze onmiddellijk proces-verbaal zouden laten opstellen tegen de persoon die de weg had afgesloten. Dit is echter nooit gebeurd en sindsdien is de weg ontoegankelijk.

De gemeente hoopte in onderling overleg te kunnen onteigenen maar tot op heden kon de gemeente maar 2 van de 7 grondinnemingen bekomen.  De 5 resterende grondinnemingen zijn de moeilijkste, want niet alle eigenaars willen meewerken in het onteigeningsdossier dat als sinds 2009 loopt. Deze strategie blijft tot op vandaag zonder resultaat.

In september 2019 trad een nieuw decreet voor gemeentewegen in werking. Door dat decreet kan de gemeente een trage weg omvormen tot een gemeenteweg, ook als die op privé terrein ligt, op voorwaarde dat er bewezen kan worden dat de weg 30 jaar ononderbroken gebruikt werd.

Daarom verzamelde de werkgroep Trage wegen Stekene getuigenissen over het gebruik van trage wegen. En mét resultaat: voor deze trage weg geven 95 ondertekenaars aan dat ze hem terug open willen zien gaan. Er zijn 88 getuigenissen van gebruik in het verleden, waaronder verschillende die tot 50 jaar teruggaan.  Ook verschillende organisaties bevestigden dat ze deze weg voor hun activiteiten gebruikten.

Met dit dossier trok Groen Stekene naar de gemeenteraad van 24 november 2020 en vroeg om op basis van het dertigjarig gebruik deze weg als gemeenteweg te erkennen en de weg te heropenen. Het voorstel kreeg steun van Groen en CD&V. Vlaams Belang onthield zich en Gemeentebelangen stemde tegen. Allen vonden het “een sympathieke actie”. Maar…

In hun tegenargumentatie stelde het gemeentebestuur dat de weg de laatste 8 jaar niet meer gebruikt werd, omdat hij was afgesloten. Daardoor is het dertigjarig gebruik niet ononderbroken, en kan de weg niet zomaar als gemeenteweg erkend worden. Hiermee gebruiken ze een argument waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn, want zijzelf lieten het gedurende 8 jaar na om proces-verbaal op te laten stellen of stappen te ondernemen, ondanks de  smeekbedes van de buurtbewoners en de beloftes die zij hen deden. Een jammere vaststelling, maar eentje waar we helaas niets meer aan kunnen veranderen.

Het gemeentebestuur maakte meteen duidelijk dat dat ze geen juridische stappen zullen ondernemen om deze trage weg te heropenen. De gemeente blijft het pad van onteigeningen bewandelen.

Een verloren kans voor deze weg, vindt de werkgroep Trage wegen. Gezien de oorzaak van het ononderbroken gebruik en het bezwaar daartegen, zou een rechter immers kunnen oordelen dat de weg terug opengesteld moet worden omwille van het publiek erfrecht. Mocht het gemeentebestuur dit willen, dan krijgen ze ons dossier met  talrijke getuigenissen cadeau.

Toch eindigde het bestuur op dit punt met een positieve noot: het voornemen om een gemeentelijk beleidskader voor trage wegen op te starten, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en vzw Trage wegen. Of ze zo uiteindelijk de weg zullen heropenen? De toekomst zal het uitwijzen. We hopen erop, en wensen hen veel succes. Afspraak over vier jaar!

Ondertussen blijven wij ons huiswerk doen, want we hopen dat we niet voor elke afgesloten trage weg nog 2 jaar of langer moet wachten op heropening.

Jij kan daarbij helpen. Via de website www.tragewegenstekene.be kan je getuigen over het gebruik van trage wegen. Deze getuigenissen zijn heel erg belangrijk om trage wegen in de toekomst weer open te krijgen. Ook via de openbare Facebookgroep Trage wegen Stekene kan je het debat over trage wegen volgen. We hopen je daar te lezen!

Werkgroep Trage wegen Stekene

Trage Wegen: een inleiding

via tragewegen.be

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.

Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.

Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

tw_klein165

De vele voordelen van trage wegen

Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er leuker dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of een avontuurlijk mountainbiketour langs trage wegen? Weg van het drukke verkeer is je ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap achter de lintbebouwing krijg je er gratis en voor niets bij.

Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd! Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen), van wegen die werden gebruikt om boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van verdwenen trein- en tramverbindingen. Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of een streek. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan. Denk maar aan de smokkel- en molenpaadjes.

tw_klein118

Trage wegen zijn, zeker in Vlaanderen, ook van belang voor natuurontwikkeling. In onze dichtbebouwde contreien zijn de overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage wegen een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten. Holle wegen nemen hierbij een specifieke plaats in door hun hoge ecologische en landschappelijke waarde.

Trage wegen zijn ook veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Trage wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen. Ook in een stad kunnen bijvoorbeeld jaagpaden naast waterlopen een veilige verbinding garanderen voor de zwakke weggebruiker.

Allerlei soorten

Juridisch gezien zijn er heel wat soorten trage wegen. Eén ding hebben ze alvast gemeen: ze hebben een openbaar karakter.

De bekendste trage wegen zijn buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze wegen vind je terug in de Atlas der Buurtwegen van de gemeente. Alle buurtwegen zijn openbaar: iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas maar al te vaak gebeurt.

Andere wetten en decreten zijn van toepassing op de volgende trage wegen: wandelwegen in bossen (bosdecreet) en natuurgebieden (natuurdecreet), vroegere trein- of trambeddingen (juridisch statuut afhankelijk van de bestemming op het gewestplan), dijkpaden in beheer van polders en wateringen… Andere trage wegen zijn spontaan gegroeid door het gebruik. Hun juridische bescherming is afhankelijk van hoe lang de weg al in gebruik is.

tw_klein084

Trage wegen onder druk

Veel trage wegen zijn de afgelopen jaren verdwenen. Zelfs vandaag nog zijn veel wegen bedreigd. Door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen, inschakeling in het autowegennet,  of wederrechtelijke afsluiting en inname door eigenaars of landbouwers. Gebrekkig onderhoud zorgt ervoor dat wegen in onbruik geraken en daarna verdwijnen.

Werkgroep trage wegen maakt samen met enthousiastelingen een nieuwe inventaris van de trage wegen

In 2011 voltooiden een tiental Stekense verenigingen waaronder GPS Stekene (het toenmalige Groen Stekene) twee adviesnota’s en wenselijkheidskaarten over trage wegen in Stekene. Dit met de bedoeling de oude voet- en kerkwegels in onze gemeente in de aandacht te brengen en hun functie in ere te herstellen ter wille van recreatie en veilige mobiliteit.  Windstilte Sinds de beide nota’s werden opgemaakt bleef het rond trage wegen heel erg stil in Stekene. Tot nu werden de kansen niet benut om hiermee aan de slag te gaan en een actief trage wegenbeleid uit te stippelen in Stekene. Integendeel, sinds 2011 zijn er alweer wat wegels extra gesloten geraakt. En dit terwijl de meeste van deze wegels en paden een juridisch statuut hebben dat hen niet zomaar kan sluiten, wel integendeel.Nieuw decreet In 2019 kwam er een nieuw Vlaamse decreet rond trage wegen, dat trage wegenbeleid actief promoot en dat nogmaals accentueert dat gemeenten werk moeten maken van het open maken en onderhouden van hun wegels. Groen Stekene (voormalig GPS Stekene) besloot om dit nieuwe decreet aan te grijpen om de plannen en vooral acties in Stekene terug van onder het stof te halen. Zeer belangrijk in het nieuwe decreet is nl. dat mensen getuigen over hun eerder of huidig gebruik van wegels. Concreet maakten wij op basis van de plannen uit 2011 vier digitale formulieren op waarmee mensen of organisaties hun gebruik kunnen bevestigen. Wij verzamelen deze en willen die gebruiken om in eventueel latere betwistingen uitsluitsel te geven. Wat kan jij nu doen? Vul één of meerdere van onderstaande getuigenisformulieren in. Je kan ook mailen om over meerder wegels te getuigen, foto’s van wegels doorsturen, of gewoon extra informatie bij ons opvragen. Je kan getuigen uit persoonlijke naam, of als vertegenwoordiger van een vereniging die de wegels gebruikte.

  1. trage wegen Stekene Noord 1
  2. trage wegen Stekene Noord 2
  3. trage wegen Stekene Zuid 1
  4. trage wegen Stekene Zuid 2

Wij zamelen deze getuigenissen in, kijken welke waar bruikbaar zijn en gaan ermee aan de slag om wegels weer open te krijgen. Indien je wenst kunnen wij jou verder per mail op de hoogte houden van de evolutie hiervan, of van andere acties rond trage wegen. Schrijf je daarvoor in op onze nieuwsbrief. Verspreid mee de boodschap en deel dit bericht!
Hoe meer getuigenissen wij ontvangen, hoe meer kansen er zijn om wegels in Stekene terug open en onderhouden te krijgen.
Alvast hartelijk dank voor je bijdrage! Namens de werkgroep trage wegen